Adatvédelmi tájékoztató

 

Rövid összefoglaló

Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelő által működtetett szulokleszunk.hu weboldal („honlap” vagy „weboldal”) látogatóit, tanfolyamra jelentkezőit, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest követőit (továbbiakban „érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatvédelmi tájékoztatót az adatkezelő a honlapján közzéteszi.

Személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk. Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembevételével.

Adatkezelő adatai

Név: SmartWeb Trade Kft.
Székhely: 1032 Budapest, Szőlő utca 76. 1. em. 5.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1032 Budapest, Szőlő utca 76. 1. em. 5.
Telefon: 06 20 411 4999
Email cím: info@szulokleszunk.hu
Weboldal: szulokleszunk.hu

Fogalmak

“adatalany/érintett”: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 • Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
 • Adatkezelés időtartama
 • Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák
 • Adatok tárolásának helye
 • Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

 

1. Tanfolyami jelentkezésekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: jelentkezés tanfolyamra

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A hozzájárulást a honlapon történő jelentkezéskor checkbox kipipálásával adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek.

Érintettek kategóriái: honlapon keresztül tanfolyamra jelentkezők

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, tanfolyam, megjegyzés

Ki férhet hozzá? adatkezelő

Adatkezelés időtartama: a jelentkezéssel érintett tanfolyam befejezéséig

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezést leadni a honlapon keresztül

Adatkezelés módja: elektronikus

 

2. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon/Facebookon keresztül

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az érintett chaten keresztül történő üzenetküldés esetén, az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő a Facebook profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje.

A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben.

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, tárgy, üzenet, Facebook profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? adatkezelő

Adatkezelés időtartama: a válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll pl. tanfolyamra jelentkezés).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud kérdést feltenni, jelentkezni a Weboldalon/Facebookon keresztül

Adatkezelés módja: elektronikus

 

3. Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés 

Az Adatkezelő Szülők Leszünk fantázianéven jelen van a Facebook, illetve az Instagram, Twitter és Pinterest közösségi oldalakon, ahol lájkolni, követni lehet a felhasználói profilját.

Adatkezelés célja: reklám, weboldal népszerűsítése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet a közösségi oldalakon való regisztrációval ad meg

Érintettek kategóriái: profilt kedvelő, követő felhasználók

Kezelt adatok köre: Facebook profilban szereplő nyilvános adatok (regisztrált név, kép)

Ki férhet hozzá? adatkezelő

Adatkezelés időtartama: ameddig a felhasználó követi, kedveli az oldalt

Adatkezelés módja: elektronikus

 

Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A sütik alkalmazásának célja az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitika készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével, valamint a honlap egyéb funkcióinak használatát biztosítják. Ezen adatok alapján az érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

Google Ads

A Google Ads néven ismert Google hirdetési rendszerét használjuk, amely konverziókövetési és elemző szolgáltatást végez.

Amikor a Google hirdetésre kattint az internetező és eljut weboldalunkra, akkor egy konverziókövetésre alkalmas süti kerül a számítógépére. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és érvényességi idejük is korlátozott. A Google Adwords süti nem alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa.
A Google Ads sütiken keresztül megszerzett információk azt a célt szolgálják, hogy a Google Ads hirdetési rendszerét használók számára a Google statisztikákat készíthessen. Ezen statisztikákban főként a látogatók száma adat szerepel nem kerül olyan adat elemzésre, aminek a segítségével azonosítani lehet a felhasználót.
Ha nem kíván a Google Ads elemző alkalmazása által nyújtott elemzésben részt venni, abban az esetben böngészőjében letilthatja a sütik telepítését.
Erre vonatkozó további információk itt érhetőek el: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Analytics

Az adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikáinak előállításához használja, többek között méri vele tevékenységének eredményességét. A program használatával az adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek ott. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/.

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Az értintettek jogai

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 21 napon belül közérthető formában válaszol.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 21 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, és írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

 

Törléshez való jog

Az adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelésére az érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az érintett adatainak kezelése az adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Az adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Amennyiben az adatkezelő az érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

 

Az érintett által az adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az érintett a jelen tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: info@szulokleszunk.hu

Postai cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 76. 1. em. 5.

Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 21 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az adatkezelő az érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 21 napon belül írásban közli az érintettel.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelőnél panaszt tehet, vagy az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az ügyfél a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a jelentkezés leadásával, illetve a Hírlevélre történő feliratkozással jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

 

Hatályos ettől a naptól:  2022.01.01 .

 

 

Szülők Leszünk

Pin It on Pinterest