Általános szerződési feltételek

Bevezető rendelkezések
A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a szulokleszunk.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a szulokleszunk.hu oldal egyéb szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Felek között a tanfolyamon történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A Szolgáltató adatai
• Cégnév: SmartWeb Trade Kft.
• Székhely: 1032 Budapest, Szőlő utca 76. 1. em 5.
• Adószám: 27543629-2-41

A Szolgáltató által tartott tanfolyamok helyszíne:
• 1132 Budapest, Visegrádi utca 21.

Részvételi feltételek

A www.szulokleszunk.hu weboldalon a Szolgáltató tanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítjük.

A tanfolyamokra való jelentkezésre a www.szulokleszunk.hu weboldalon keresztül, a „Kapcsolat” menüpont alatt történő jelentkezés elküldését követően, továbbá telefonon vagy az info@szulokleszunk.hu e-mail címre történő jelentkezés elküldése útján van lehetőség. A jelentkezés az e-mailen kapott és teljes körűen kitöltött „Jelentkezési lap” visszaküldésével kerül regisztrálásra, és a részvételi díj befizetésével kerül véglegesítésre.
Ön a jelen weboldal használatával, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel, illetve a Jelentkezési lap visszaküldésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A tanfolyamról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a tanfolyamon résztvevő személyek rögzítésre kerülhetnek; a jelentkező ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

Tanfolyamainkat 18 életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.

A tanfolyamokat legalább 6 jelentkező vagy 3 pár esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely tanfolyam a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező tanfolyamon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a tanfolyam részvételi díját visszafizetjük. A résztvevőket a „Jelentkezési lap” alapján regisztráljuk a megjelölt tanfolyamra, mely a részvételi díj megfizetésével válik véglegessé. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

A tanfolyamra történő jelentkezés menete:

A www.szulokleszunk.hu oldalon a kiválasztott tanfolyam adatlapján a jelentkező rákattint a „Jelentkezem” gombra, ahol a kapcsolati űrlapot kitöltve elküldi. A jelentkezést a honlapon megadott telefonszámon és az info@szulokleszunk.hu e-mail címen is elfogadjuk.
A jelentkezés további lépéseiről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a jelentkezőt, a Jelentkezési lapot megküldi részére, melyet kitöltve a jelentkező visszaküld az info@szulokleszunk.hu e-mail címre, ezzel a megrendelés élővé vált.
A megrendelt részvétel banki átutalással, vagy bankfiókban történő befizetéssel kerülhet kifizetésre legkésőbb a tanfolyam indulását megelőző 3. munkanapig. A fizetést követően a Szolgáltató a részvétel véglegesítéséről és a tanfolyam további részleteiről a jelentkező e-mail címére tájékoztató levelet küld.

A tanfolyamok menete

A szülésfelkészítés, valamint a csecsemő- és gyermekelsősegély tanfolyam hossza egyenként 8 óra (9-17 h), fél óra ebédszünettel, valamint igény szerint további 10 perces szünettel.

A babaelsősegély, valamint a szoptatás és babagondozás tanfolyamok egyenként 4 óra időtartamúak (9-13 h vagy 14-18 h), igény szerint 10 perces szünettel.

A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni a oktatásba.

A Szolgáltató a tanfolyami tematika meghatározásának és változtatásának jogát fenntartja. A résztvevőknek a gyakorlati feladatokhoz szükséges eszközöket a Szolgáltató biztosítja. Amennyiben a résztvevő a gyakorlati oktatás során a gyakorló eszközben egyértelműen megállapíthatóan olyan kárt okoz, amelynek következtében a gyakorló eszköz a továbbiakban nem tudja ellátni funkcióját, köteles azt megtéríteni a Szolgáltató részére.

Kapcsolattartás
A  jelentkezőkkel való kapcsolattartás az Kapcsolattartási űrlapon, illetve a Jelentkezési lapon megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza a szakoktató által vezetett elméleti és gyakorlati oktatást.

A részvételi díjként a bruttó árat tüntetjük fel.

Fizetés módja

 Banki átutalás
A jelentkező jogosult a kiválasztott tanfolyam részvételi díját banki átutalással megfizetni. Célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a tanfolyam időpontját megelőző 3. munkanapon (fizetési határidő) sor kerüljön.

A banki átutalás adatai:
Számlatulajdonos: SmartWeb Trade Kft.
Bankszámlaszám: 1070392-73047968-51100005
Bank neve: CIB Bank
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a nevét, lakcímét és a kiválasztott tanfolyam nevét feltüntetni.

Bankfiókban történő befizetés

A részvételi díjat jelentkezőink a CIB Bank bármely bankfiókjában teljesíthetik, pénztári befizetéssel.

Bankszámlaszám: 1070392-73047968-51100005
Közleményben kéjük feltüntetni a jelentkező nevét, lakcímét és a kiválasztott tanfolyamot.

Készpénzes fizetés
A  részvételi díj készpénzes teljesítésére nincs lehetőség.

A részvételi díjról kiállított eredeti számlát a Szolgáltató e-mailen juttatja el a Jelentkező részére. (elektronikus számla)

Részvételi szabályok

Tanfolyamainkon bármely 18. életévét betöltött személy részt vehet, azonban egyes esetekben a Szolgáltató képviselőjeként eljáró szakoktató a résztvevőt kizárhatja az oktatásból.

Szolgáltató képviselőjeként eljáró oktató jogosult kizárni azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz egészségi állapota, személyes higiénéje a tanfolyam többi résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti; magatartásával a tanfolyamon résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A tanfolyamon résztvevőnek engedély nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készíteni. Ezen pont megszegése a résztvevő tanfolyamon való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a részvételi díját nem téríti vissza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további tanfolyamokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadhatja. A résztvevők az oktatótermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak  használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a tanfolyamok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett tanfolyamra felhasználható.

Lemondási feltételek

A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legkésőbb 4 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely későbbi tanfolyamra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszatérítjük.

A tanfolyamot megelőző 3 napon belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód.

A jelentkezők a lemondást/elállást a info@szulokleszunk.hu címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A tanfolyamokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a böngészési időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is, úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Kelt: Budapest, 2022. január 1.

Szülők Leszünk

Pin It on Pinterest